REGULAMIN

 

Bieg Uliczny „Między Pomnikami 2018″
REGULAMIN

I. CEL

– popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia,

– reaktywacja biegu po latach,

– wychowanie w duchu poszanowania wartości patriotycznych i pamięci historii lokalnej,

– wdrażanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego uprawiania sportu,

– biegi na dystansie 5 km i 13,5 km.

II. ORGANIZATORZY

Grupa KAPIJA Sport ZDZIESZOWICE

– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” Żyrowa

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

– Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

– Urząd Miejski Zdzieszowice

– Urząd Miasta i Gminy Leśnica

– LOKiR Leśnica

– Stowarzyszenie „Morsy na Koksie”

– Gimnazjum Zdzieszowice

– Zespół Szkół w Zdzieszowicach

IV. TERMIN I MIEJSCE

– 11.11.2018 r., Zdzieszowice,

– start i meta – ul. Filarskiego 21 przy Pomniku Powstańca Śląskiego (ok 150m od biura zawodów)

– godz. 12:00 start biegu głównego na 13,5 km

godz. 12:00 – start biegu na 5 km (Rynek w Leśnicy- dowóz ze Zdzieszowic zapewnia organizator)

– godz. 14:00 – starty biegów dzieci i młodzieży od 100m do 400m (przy Pomniku). Dekoracje zaraz po zakończeniu biegu.

– godz. 14:55 – start marszobiegu rodzinnego na 100 m z okazji 100 lat NIEPODLEGŁOŚCI

ok. 15:30 Dekoracja zawodników biegów na 13, 5 km i 5 km na scenie Kina „ODRODZENIE”

V. TRASA BIEGU

Dystans 13,5 km o nawierzchni asfaltowej o przewyższeniu +/- 218 (szczegóły na mapie 01)

Dystans 5 km o nawierzchni asfaltowej

OPIS BIEGU na 5km (zawodnicy podstawionym autobusem przy Pomniku Powstańca Śląskiego zostaną przetransportowani na Rynek w Leśnicy i stamtąd wystartują, po czym dobiegną do mety przy Pomniku w Zdzieszowicach) – szczegóły na mapie 02.

VI. UCZESTNICTWO

Do startu w biegu na 13,5 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu startu mają ukończone 18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Do startu w biegu na 5 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 13 lat i starsi oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Uczestnictwo zawodników niepełnoletnich przy obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Zawodnicy niepełnoletni mogą startować w biegu tylko i wyłącznie na podstawie podpisu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego obecnego przy weryfikacji w biurze zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA

Drogą elektroniczną do środy 07 listopada 2018 roku po wypełnieniu formularza na stronie internetowej:

pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4111

Zgłoszenia w biurze zawodów: Kino „ODRODZENIE”, ul. Powstańców Śląskich 7 w niedzielę 11.11.2018 r.,

w godz. 10:00-11:30

Wszelkie informacje biuro zawodów Anna Orian tel. 602 534 780 lub 604 589 483

VIII. KLASYFIKACJA Kategorie się nie dublują!

– generalna kobiet / mężczyzn na 5 km – brak kategorii wiekowych

– generalna kobiet / mężczyzn na 13,5 km (nagrodzeni w gen. nie stają na podium w kat. wiek.)

– kategorie wiekowe w biegu na 13,5 km:

M-20 18-29 lat K-20 18-29 lat

M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat

M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat

M-50 50-59 lat K-50 50-59 lat

M-60+ 60 lat i więcej K-60+ 60 lat i więcej

– kategoria: mieszkańcy Miasta i Gminy Zdzieszowice w biegu na 5 km i 13,5 km K i M,

– kategoria: mieszkańcy Miasta i Gminy Leśnica w biegu na 5 km i 13,5 km K i M,

– kategoria: pracownik Arcelor Mittal Poland w biegu na 5 km i 13,5 km K i M,

– kategoria: niepełnosprawnych w biegu na 5 km i 13,5 km K i M,

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU prowadzi firma „STARTER” ze Zdzieszowic.

IX. NAGRODY oraz świadczenia dla zawodników:

kategoria generalna w biegu na 5 i 13,5 km: puchary lub statuetki za miejsca: M I-III. K I-III

– kategorie wiekowe: puchary lub statuetki za miejsca w biegu na 13,5 km: M I-III, K I-III

W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują:

– Pomoc medyczną

– Zabezpieczenie tras

– Obsługę służb i wolontariuszy

– Medal na mecie po ukończeniu biegu

– Posiłek

– Upominek okolicznościowy

UWAGA: W przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana (200 osób), brakujące upominki zostaną przesłane na koszt organizatora.

Losowanie nagród w zależności od hojności sponsorów.

X. SPRAWY FINANSOWE

– koszty organizacyjne ponosi: LUKS „ROSPONDEK” i Grupa KAPIJA Sport

– koszty osobowe uczestnicy lub jednostki delegujące,

– opłata startowa 50 zł. (mieszkańcy Leśnicy i Zdzieszowic 40 zł) do środy 07.11.2018

W przypadku wpłaty po w/w terminie (dowód wpłaty przedstawiamy w biurze zawodów)

Wpłatę należy dokonać na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. GRUPA KAPIJA SPORT

Numer konta: 59 1750 0012 0000 0000 3882 3388 z dopiskiem:

BMP 2018imię i nazwisko zawodnika biorącego udział w biegu i dystans na jakim będzie startował.

– opłata startowa w dniu zawodów to 100 zł, (mieszkańcy Leśnicy i Zdzieszowic 50 zł) kwotę należy uiścić w biurze zawodów, dnia 11.11.2018 r. w godz. od 10:00 do 11:30,

– z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 65 roku życia.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego

 • W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad prawa ruchu drogowego

 • Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu

 • W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu

 • Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia uczestnika zawodów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • ostateczne interpretacje Regulaminu należą do organizatorów,

 • miejsca parkingowe dostępne przy ul. Powstańców Śląskich w okolicach poczty, biurowca, za KinemOdrodzenie” oraz parking przed bramą główną zakładową.

 • biuro zawodów: Kino „ODRODZENIE”, ul. Powstańców Śląskich 7

 • na sali widowiskowej obowiązuje obuwie zmienne,

 • nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

 • odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu,

 • zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie,

 • imprezy towarzyszące: biegi dzieci i młodzieży, marszobieg rodzinny,

 • wspomnienia biegu z lat 1979 do 1996 (WYSTAWA)

 • gastronomia oraz inne atrakcje,

 • ogłoszenie wyników po zakończeniu biegu głównego.

UWAGA!

NUMERY STARTOWE ZWROTNE!

XIII. INFORMACJE:

Dyrektor biegu: Piotr Orian 604 589 483

Dyrektor biura zawodów: Anna Orian 602 534 780

Zabezpieczenie Tras: Michał Pałasz

Sprawy finansowe: Katarzyna Gniot i Sonia Lepich

Sprawy logistyczne: Janusz Sojka i Grzegorz Lippa

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

I. CEL

– popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia,

– wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu,

– wykorzystanie wartości, jakie niesie sport w rozwoju edukacji.

II. ORGANIZATORZY

– LUKS „ROSPONDEK” & Grupa KAPIJA Sport

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

– Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

– Urząd Miasta i Gminy Zdzieszowice

– Urząd Miasta i Gminy Leśnica

– „TRI BIKE” Piotr Ruczka

– „Morsy na Koksie”

– Zespół Szkół w Zdzieszowicach

– Gimnazjum Zdzieszowice

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Biegi dzieci i młodzieży odbędą się w niedzielę 11.11. 2018 r. od godz. 14:00 i są imprezą towarzyszącą Biegowi „Między Pomnikami”.

– Biuro Zawodów w holu głównym Kina „Odrodzenie”

– start i meta – przy Pomniku Powstańca Śląskiego ul. Filarskiego 15

V. TRASA BIEGU:

Długość trasy w zależności od kategorii wiekowej o nawierzchni twardej, asfaltowej, szutrowej, alejkami wokół Pomnika Powstańca Śląskiego.

VI. NAGRODY:

Zawodnicy zajmujący czołowe lokaty w kategoriach wiekowych (I-III miejsce) otrzymują statuetki.

VII. KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANS I PROGRAM ZAWODÓW:

Weryfikacja zawodników – od godz. 11:30 do 13:00

Godzina startu biegów dziecięcych: Dziewczęta / Chłopcy

Roczniki 2013 i młodsze na 100 m. 14:00

Roczniki 2010 – 2012 na 200 m. 14:10

Roczniki 2007 – 2009 na 300 m. 14:20

Roczniki 2004 – 2006 na 400 m. 14:35

Dekoracja zwycięzców ok.15:30

UWAGA! Karty zgłoszeń można pobierać w biurze zawodów w holu głównym Kina „Odrodzenie” Biuro będzie czynne w dniu 11.11.2018 r. od godz. 11:30 do 13:00

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Biuro zawodów: Kino „ODRODZENIE”, ul. Powstańców Śląskich 7

Wszelkie informacje: tel. 604 589 483 lub 602 534 780

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę którą rodzic/opiekun prawny wypełnia w biurze zawodów.

Warunkiem wpisania na listę startową jest okazanie w/w dokumentu w biurze zawodów.

Opłata startowa = 2 zł /dziecko.

MARSZOBIEG RODZINNY na 100 lat Polski Niepodległej

I. CEL

– wdrażanie mieszkańców do aktywnego uprawiania sportu.

– popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia,

– wdrażanie rodzin do aktywnego uprawiania sportu,

II. TERMIN I MIEJSCE

Marszobieg rodzinny odbędzie się 11.11. 2018 r. o godz. 14:55 i jest imprezą towarzyszącą

Biegowi „Między Pomnikami

III. TRASA MARSZOBIEGU RODZINNEGO

Dystans 100 metrów na 100 lat o nawierzchni asfaltowo – szutrowej alejkami.

START i META: – przy Pomniku Powstańca Śląskiego ul. Filarskiego

IV. UCZESTNICTWO

 1. zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania karty zgłoszeniowej. Uczestnik marszobiegu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą wypełnić zgodę na udział w marszobiegu każdego niepełnoletniego członka rodziny. Wydawanie „numerów rodzinnych” odbędzie w dniu 11.11.2018 r. w holu głównym Kina „Odrodzenie” godzinach od 11:30 do 13:00

 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za działania i zachowanie własne oraz dzieci.

 3. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.

 4. marszobieg rodzinny ma charakter rekreacyjny w związku z czym nie będzie prowadzony pomiar czasu.

 5. W marszobiegu rodzinnym, startują drużyny rodzinne (minimum trzy osoby w tym przynajmniej jeden rodzic),

 6. Finisz rodziny polega na przekroczeniu linii mety trzymając się za ręce!

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do marszobiegu przyjmowane będą w dniu 11.11.2018 r. w godzinach od 11:30 do 13:00 w biurze zawodów.

Biuro zawodów: Kino „ODRODZENIE”, ul. Powstańców Śląskich 7

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wrażenie zgody na akceptację regulaminu.

Informacje: tel. 604 589 483 lub 602 534 780

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Marszobieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora marszobiegu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszobiegu, wynikające z winy uczestników. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 4. Marszobieg rodzinny o charakterze rekreacyjnym bez pomiaru czasu.

 5. Wspólne zakończenie i wręczenie bonów zniżkowych odbędzie się na scenie Kina „Odrodzenie” ok. 15:30

 6. MARSZOBIEG RODZINNY BEZ OPŁATY STARTOWEJ

OŚWIADCZENIE RODO:

1. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach pn. „BIEG MIĘDZY POMNIKAMI”, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem w/w zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegani.

3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Stowarzyszenie KAPIJA jest archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów pn. „BIEG MIĘDZY POMNIKAMI”. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie KAPIJA, a w szczególności zamieszczania ich w przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w materiałach promujących organizowane zawody.

5. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby, stworzony w związku z zawodami pn. BIEG MIĘDZY POMNIKAMI był wykorzystywany w dowolnej formie i dowolny sposób, między innymi, do celów promocyjnych, reklamowych, w filmach, telewizji i innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń. Rezygnuję również z wszelkich roszczeń, jakie mógłbym/mogłabym mieć w związku z naruszeniem prywatności, zniesławieniem lub w oparciu o wszelkie inne podstawy powództwa, wynikające z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób mojego wizerunku lub występu utrwalonego na nośnikach dźwięku i obrazu w związku z organizowanymi zawodami pn. „BIEG MIĘDZY POMNIKAMI”.